• Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Inkondlo

Inkondlo

Postby SpoKo » Wed Jul 19, 2017 7:48 am

Ngizwa ngifikelwa zinyembez'
Izinyembez' ey'ngasoze zasuleka,
Ukusulek' kwazo kobe kungukufa
Ukufa kwangunaphakade.

Ngizwa ngifikelwa zinyembez',
Vese ngeke zawela phansi.
Inhliziyo yam' isiyanele,
Uthando lwam' luphelile.
Nemicabango yam' igcinile.
Lezinyembez' aziphum' ngaphakath'
Nomphakath' usulokh' ungidabukela

Ngizwa ngifikelwa is'bibithwan'
Mang'bon' ingane ihleli nomama wayo,
Ngizibuze onzima umbuzo lo.
Uphi owami umama?
Nokukhala kwam' akusasizi,
Sengkhale kwenela.
Ngizwa igaz' ligobhoza kancane,
Ngaphakath' enhlizweni.
Ngiphinde ngibuze futh',
Mama ukuphi na?

Lezinhlungu engikuzo uyazizwa na?
Ngiyazama ukukhohlwa nguwe.
Ingqondo iyala,
Ngibuye ngizinike ithemba,
Lokuthi ng'yokubona ngale kwethuna.
Mama uzobuya nini?

Umbhali wenkondlo (SPOKO lwazi )
WhatsApp 0747372330
User profile picture
SpoKo
Regular Member
Regular Member
 
Status:
Posts: 15   Check My Posts
Joined: Sun Jul 16, 2017 8:21 am
Been thanked: 0 time
Real Name: Lwazi
Gender: Male

Return to Zulu

Login  •  Register


  • Advertisement